[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

cmeste Mark 2"Mark" 2? Did someone say "shoulsonianly"? :) Comments requested.


latmo joi xelso cmeste

The Greek transliteration I have used is a compromise between original
pronunciation, Modern Greek, and European practice (Modern Greek to get
a kh/k and th/t contrast); I transliterate the alphabet as follows:

Greek Alphabet
Ancient pronunciation (IPA)
Latin transliteration
Modern Greek pronunciation (IPA)
Lojban rendering

a b g d e z h q i k l m n j o p r s t u f x y w ai ei oi ui au eu ou daseia
a b g d \epsilon dz e: t \superscript h i k l m n ks o p r s t y p \superscript
 h k \superscript h ps o: ai ei oi yi au eu u h
a b g d e z e th i c l m n x o p r/rh s t y ph ch ps o ae i oe yi au eu u h
a v \gamma \edh \epsilon z i \theta i k l m n ks o p r s t i f x ps o e i i i af
 ef u ---
a b g d e z e t i k l m n ks o p r s t i f x ps o ai ei oi ii au e'u u x

For Latin I have used classical pronunciation

Latin Alphabet
Lojban rendering

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z ae oe
a b k d e f g x i i k l m n o p k r s t u u ks i z a'e o'e

***

Achilles    axile'us.
Admetus .ADmetos.
Adonis .Adonis.
Adrian .adri,anus.
Aegisthus    AIgistos.
Aeneas .a'ene'as.
Aeschines    .aisxines.
Aeschylus    .aisxilos.
Aesop  .AIsopos.
Agamemnon    .agaMEMnon.
Agaue  .agau,en.
Ages  .ages.
Agesilaus    .ageSIly,us.
Ajax  .ai,as.
Alcaeus .alkai,os.
Alexander    .aLEKsandros.
Ambrose .amBROsi,us.
Amphitrite   .amfitriten.
Anaxagoras   .anaksagoras.
Anaximander   .anakSImandros.
Anaximenes   .anaksimenes.
Andrew .andRE,as.
Andromache   .andromaxen.
Antaeus .antai,os.
Antigone    .antigonen.
Antioch .anti,oxei,an.
Antisthenes   .antistenes.
Antony .anTOni,us.
Aphrodite    .afroditen.
Apollo .apolon.
Apuleius    .apuLEI,us.
Archimedes   .arximedes.
Ares  .ares.
Argo  .arGOS.
Ariadne .ari,adnen.
Arion  .aRI,on.
Aristides    .aristeides.
Aristophanes  .aristofanes.
Aristotle    .aristoteles.
Artemis .ARtemis.
Asclepius    .asklepi,OS.
Aspasia .aspaSI,an.
Athena .ateNAN.
Athens .atenais., atinas.
Atlas  .atlas.
Atreus .atre'us.
Augustin    .augustinus.
Augustus    .augustus.
Aurelius    .auREli,us.
Bacchus bakxos.
Bartholomew   bartolomai,os (Hebrew original?)
Basil  baSIli,os.
Bavaria bai,ern.
Boniface    boniFAti,us.
Briseida    brise,Idan.
Brutus brutus.
Byzantium    biZANti,on.
Cadmus kadmos.
Caesar .KA,esar.
Calchas kalxas.
Caligula    kaLIgulys.
Callicrates   kalikrates.
Calypso kalipSOS.
Carthage    kartagon.
Cassandra    kasandran.
Catiline    katilinas.
Cato  katon.
Catullus    katulus.
Centaur KENtauros.
Cerberus    KERberos.
Ceres keres.
Chaeroneia   xaiROnei,an.
Charlemagne   KArolus. magnus.
Charon xaron.
Charybde    XAribden.
Chiron xeiron.
Christ xriSTOS.
Chrysostom   xriSOstomos.
Cicero KIkeron.
Circe  kirken.
Claudius    KLAUdi,us.
Clearchus    KLE,arxos.
Cleopatra    kle,opatran.
Clytaemnestra  klitemnaistran.
Colassae    kolySAIS.
Constantine   konstantinus.
Constantinople konstantiNUpolis.
Corinth KOrintos.
Coriolanus   kori,oLYnus.
Cornelius    korNEli,us.
Crassus krasus.
Creon  KRE,on.
Cressida    xrise'idan.
Crete  kreten., kritis.
Croesus kroisos.
Cronus kronos.
Cyprus kipros., kibris.
Cyril  KIrilos.
Daedalus    DAIdalos.
Delphi delFOIS.
Demeter DEmeter.
Democritus   deMOkritos.
Demosthenes   demostenes.
Deucalion de'ukaLI,on.
Diagoras    di,agoras.
Diana  di,anas.
Diocletian   di,okleti,anus.
Diodorus    di,Odoros.
Diomedes    di,omedes.
Dionysius    di,onisios.
Dionysus    di,Onisos.
Dodona dodonen.
Domitian    domiti,Anus.
Draco  drakon.
Electra elektran.
Eleusis .ele'uSIS.
Elysian .eLIsi,an.
Empedocles   .empedoKLES.
Endymion    .endiMI,on.
Epaminon    .epamiNON.
Ephesus .efeSOS.
Epicurus    .ePIkuros.
Epidaurus    .ePIdauros.
Erato  .eraTOS.
Eratosthenes  .eratostenes.
Eris  .eris.
Euboea .E'uboi,an.
Euripides    .e'uripides.
Eurydice    .e'uridiken.
Eurystheus   .e'uriste'us.
Florence    fiorentses.
Gaius  kai,us.
Galatia gaLYtei,an.
Galen  galenus.
Ganymede    ganimedes.
Glaucus glaukos.
Gracchus    grakxus.
Gregory greGOri,os., greGOri,us.
Hades  xades.
Hebe  xeben.
Hecabe xekaben.
Hecate xekaten.
Hector xektor.
Helen  xelenen.
Heliogabalus  xeli,oGAbalus.
Hephaestion xefaiSTI,on.
Hephaestus   XEfaistos.
Hera  xeran.
Heracles    xeraKLES.
Hercules    XERkules.
Hermes xermes.
Hermione    xermi,Onen.
Hero  xeROS. (female), xeron. (male) (these are names; 'hero' was xeros.)
Herod  xerodes.
Herodotus    .xeROdotos.
Hesiod xeSI,odos.
Hestia xestian.
Hieron xi,Eron.
Hipparchus   XIparxos.
Hippocrates   xipokrates.
Hippolytus   xiPOlitos.
Homer  XOmeros.
Horace xoRAti,us.
Hyacinthus   xi,Akintos.
Hypatia xipaTI,an.
Hyperion    xipeRI,on.
Icarus .Ikaros.
Ictinus .iktinos.
Idomeneus    .idomene'us.
Io   .i,OS.
Iphigenia    .ifiGEnei,an.
Iris  .iris.
Isocrates    .isokrates.
James  .i,Akobos.
Janus  .ianus.
Japetus .i,apeTOS.
Jason  .i,Ason.
Jerome xi,eROnimus.
Jesus  .i,eSUS.
Jocasta .i,okasten.
John  .io,Anes.
Josephus    .iosipos.
Judas  .i,Udas.
Jude  .i,Udas.
Julian .iuli,anus.
Julius .IUli,us.
Juno  .iunos.
Jupiter .IUpiter.
Justinian    .iustini,anus.
Juvenal .iuvenalis.
Kimon  kimon.
Laertes ly,ERtes.
Leda  ledan.
Leo   LE,on.
Leonidas    le,onidas.
Leucippus    LE'ukipos.
Livy  LIvi,us.
Lucian luki,aNOS.
Lucretius    luKREti,us.
Luke  luKAS.
Lycurgus    likurgos.
Lysander    LIsandros.
Lysias liSI,as.
Marathon    maraTON.
Mark  markos., markus.
Mars  mars.
Martial marti,Alis.
Matthew matTAI,os.
Meander MAI,andros.
Medea  MEdei,an.
Mediterranean  mediterane'us.
Menelaus    meNEly,os.
Mentor mentor.
Mercury merKUri,us.
Midas  midas.
Miltiades    milti,Ades.
Minerva minervas.
Minos  minos.
Minotaur    miNOtauros.
Muse  musan.
Mycenae mikenais.
Nausicaa    nausiKAS.
Neptune neptunus.
Nero  neron.
Nestor nestor.
Nicaea NIkai,an.
Nicodemus    niKOdemos.
Niobe  ni,Oben.
Octavia .okTAvi,as.
Odysseus    .odise'us.
Oedipus .oidipus.
Olympus .Olimpos.
Orestes .orestes.
Origen .origenes.
Orion  .oRI,on.
Orpheus .orfe'us.
Ovid  .oVIdi,us.
Palamedes    palymedes.
Pallas paLYS.
Pan   pan.
Pandora pandoran.
Paris  paris.
Parmenides   parmenides.
Parnassus    parnaSOS.
Patroclus    PAtroklos.
Paul  paulos.
Pausanias    pausaNI,as.
Pegasus PEgasos.
Peiraeus    peirai,e'us, pire,AS.
Peisistratus  peiSistratos.
Periander    peRI,andros.
Pericles    periKLES.
Persephone   persefonen.
Perseus perse'us.
Peter  petros.
Petronius    peTROni,us.
Phaedra faidran.
Phidias feiDI,as.
Philip FIlipos.
Philippi    filipois.
Philo  filon.
Philoctetes   filoktetes.
Phoebus foibos.
Phoenicia    foiniken.
Phryne frinen.
Pindar PINdaros.
Plato  platon.
Pliny  PLIni,us.
Plutarch    PLUtarxos.
Pluto  pluton.
Polyphemus   poLIfemos.
Pompey pomPEI,as (city), pomPEI,us (person)
Pontius Pilate PONti,us. piLYtus.
Poseidon    poseiDON.
Praxiteles   praksiteles.
Priam  PRI,amos.
Prometheus   promete'us.
Protagoras   protagoras.
Proteus prote'us.
Ptolemy ptoleMAI,os.
Pyrrhus piros.
Pythagoras pitagoras.
Quintilian   kuintili,Anus.
Rhea  RE,an.
Rhodes rodos.
Rome  romas.
Salamis salyMIS.
Sallust saLUsti,us.
Sappho sapFOS, psapFOS.
Saturn saturnus.
Satyr  SAtiros.
Scipio SKIpi,on.
Scylla skilyn.
Seleucus    SEle'ukos.
Semele semelen.
Seneca SEnekas.
Sibyl  sibilys.
Siren  seirenan.
Sisyphus    SIsifos.
Socrates    sokrates.
Solon  solon.
Sophocles    sofoKLES.
Sparta sparten.
Spartacus    SPARtakus.
Sphinx sfinks.
Stephen STEfanos., STEfanus.
Strabo strabon.
Suetonius    .sueTOni,us.
Sulla  sulys.
Tacitus TAkitus.
Tantalus    TANtalos.
Teiresias    teireSI,as.
Telemachus   teLEmaxos.
Terence teRENti,us.
Thales tales.
Thebes tebais.
Themistocles  temistoKLES.
Theocritus   te,Okritos.
Thersites    tersites.
Theseus tese'us.
Thespes tespes.
Thessalonica  tesaloniken.
Thetis tetis.
Thomas toMAS., tomas.
Thrasybulus   traSIbulos.
Thucydides   tukidides.
Tiberius    tiBEri,us.
Tibullus    TIbulus.
Timothy tiMOte'us.
Titan  tiTAN.
Titus  titos.
Trajan trai,anus.
Triton triton.
Troy  TROI,an.
Typhon tiFON.
Venice veNEtsi,as.
Venus  venus.
Vespasian    vespasi,Anus.
Vesta  vestas.
Vienna vi,in.
Virgil virGIli,us.
Vulcan vulkan.
Waterloo    vaterLOS. (French pronunciation, at least)
Xanthippe    ksantipen.
Xenocrates   ksenokrates.
Xenophon    ksenoFON.
Zeno  zenon.
Zeus  ze'us.
Zoilus zo,Ilos.
##############################################################################
# Der Mensch liegt in groesster Noth,   You are reading another .sig from
# Der Mensch liegt in groesster Pein;   the NICK NICHOLAS .sig Factory. Mail
# Je lieber moecht ich im Himmel sein.   [nsn@mullian.ee.mu.oz.au] for your
#  -- Des Knaben Wunderhorn, _Urlicht_  .sig suggestions. [Padding Space]