[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Greek and Latin name listlatmo joi xelso cmeste

The Greek transliteration I have used is a compromise between original
pronunciation, Modern Greek, and European practice; I transliterate the
alphabet as follows:

Alphabet
Ancient pronunciation
Latin transliteration
Modern Greek transliteration
Lojban rendering

a b g d e z h q i k l m n j o p r s t u f x y w ai ei oi ui au eu ou daseia
a b g d e dz e,e th i k l m n ks o p r s t "u ph kh ps o,o ai ei oi "ui au e,u u
 h
a b g d e z e th i c l m n x o p r/rh s t y ph ch ps o ae i oe au eu u h
a v gh dh e z i th i k l m n ks o p r s t i f x ps o e i i i af ef u ---
a b g d e z e t i k l m n ks o p r s t i f x ps o ai ei oi ii au e'u u x

For Latin I have used classical pronunciation

Alphabet
Lojban rendering

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z ae oe
a b k d e f g x i i k l m n o p k r s t u u ks i z a'e o'e

***

Achilles    axile'us.
Admetus .ADmetos.
Adonis .Adonis.
Adrian .adri,anus.
Aegisthus    AIgistos.
Aeneas .a'ene'as.
Aeschines    .aisxines.
Aeschylus    .aisxilos.
Aesop  .AIsopos.
Agamemnon    .agaMEMnon.
Agaue  .agau,en.
Ages  .ages.
Agesilaus    .agesilaus.
Ajax  .ai,as.
Alcaeus .alkai,os.
Alexander    .aLEKsandros.
Amphitrite   .amfitriten.
Anaxagoras   .anaksagoras.
Anaximander   .anakSImandros.
Anaximenes   .anaksimenes.
Andrew .andRE,as.
Andromache   .andromaxen.
Antaeus .antai,os.
Antigone    .antigonen.
Antioch .anti,oxei,an.
Antisthenes   .antistenes.
Aphrodite    .afroditen.
Apollo .apolon.
Archimedes   .arximedes.
Ares  .ares.
Argo  .arGOS.
Ariadne .ari,adnen.
Arion  .aRI,on.
Aristides    .aristeides.
Aristophanes  .aristofanes.
Aristotle    .aristoteles.
Artemis .ARtemis.
Asclepius    .asklepi,OS.
Aspasia .aspaSI,an.
Athena .ateNAN.
Athens .atenais., atinas.
Atlas  .atlas.
Atreus .atre'us.
Augustin    .augustinus.
Augustus    .augustus.
Bacchus bakxos.
Bartholomew   bartolomai,os (Hebrew original?)
Basil  baSIli,os.
Bavaria bai,ern.
Briseida    brise,Idan.
Byzantium    biZANti,on.
Cadmus kadmos.
Calchas kalxas.
Callicrates   kalikrates.
Calypso kalipSOS.
Carthage    kartagon.
Cassandra    kasandran.
Cato  katon.
Catullus    katulus.
Centaur KENtauros.
Cerberus    KERberos.
Ceres keres.
Chaeroneia   xaiROnei,an.
Charlemagne   KArolus. magnus.
Charon xaron.
Charybde    XAribden.
Chiron xeiron.
Christ xriSTOS.
Chrysostom   xriSOstomos.
Cicero KIkeron.
Circe  kirken.
Clearchus    KLE,arxos.
Cleopatra    kle,opatran.
Clytaemnestra  klitemnaistran.
Constantine   konstantinus.
Constantinople konstantiNUpolis.
Corinth KOrintos.
Creon  KRE,on.
Cressida    xrise'idan.
Crete  kreten., kritis.
Croesus kroisos.
Cronus kronos.
Cyprus kipros., kibris.
Cyril  KIrilos.
Daedalus    DAIdalos.
Delphi delFOIS.
Demeter DEmeter.
Democritus   deMOkritos.
Demosthenes   demostenes.
Deucalion de'ukaLI,on.
Diagoras    di,agoras.
Diana  di,anas.
Diocletian   di,okleti,anus.
Diodorus    di,Odoros.
Diomedes    di,omedes.
Dionysius    di,onisios.
Dionysus    di,Onisos.
Dodona dodonen.
Draco  drakon.
Electra elektran.
Eleusis .ele'uSIS.
Elysian .eLIsi,an.
Empedocles   .empedoKLES.
Endymion    .endiMI,on.
Epaminon    .epamiNON.
Epicurus    .ePIkuros.
Epidaurus    .ePIdauros.
Erato  .eraTOS.
Eratosthenes  .eratostenes.
Eris  .eris.
Euboea .E'uboi,an.
Euripides    .e'uripides.
Eurydice    .e'uridiken.
Eurystheus   .e'uriste'us.
Florence    fiorentses.
Galatia gaLAtei,an.
Ganymede    ganimedes.
Glaucus glaukos.
Gregory greGOri,os.
Hades  xades.
Hebe  xeben.
Hecabe xekaben.
Hecate xekaten.
Hector xektor.
Helen  xelenen.
Heliogabalus  xeli,oGAbalus.
Hephaestion xefaiSTI,on.
Hephaestus   XEfaistos.
Hera  xeran.
Heracles    xeraKLES.
Hercules    XERkules.
Hermes xermes.
Hermione    xermi,Onen.
Hero  xeROS. (female), xeron. (male) (these are names; 'hero' was xeros.)
Herod  xerodes.
Herodotus    .xeROdotos.
Hesiod xeSI,odos.
Hestia xestian.
Hieron xi,Eron.
Hipparchus   XIparxos.
Hippocrates   xipokrates.
Hippolytus   xiPOlitos.
Homer  XOmeros.
Horace xoRAti,us.
Hyacinthus   xi,Akintos.
Hypatia xipaTI,an.
Hyperion    xipeRI,on.
Icarus .Ikaros.
Ictinus .iktinos.
Idomeneus    .idomene'us.
Io   .i,OS.
Iphigenia    .ifiGEnei,an.
Iris  .iris.
Isocrates    .isokrates.
James  .i,Akobos.
Janus  .ianus.
Japetus .i,apeTOS.
Jason  .i,Ason.
Jesus  .i,eSUS.
Jocasta .i,okasten.
John  .io,Anes.
Judas  .i,Udas.
Julian .iuli,anus.
Juno  .iunos.
Jupiter .IUpiter.
Justinian    .iustini,anus.
Kimon  kimon.
Laertes la,ERtes.
Leda  ledan.
Leo   LE,on.
Leonidas    le,onidas.
Leucippus    LE'ukipos.
Lucian luki,aNOS.
Luke  luKAS.
Lycurgus    likurgos.
Lysander    LIsandros.
Lysias liSI,as.
Marathon    maraTON.
Mark  markos.
Mars  mars.
Matthew matTAI,os.
Meander MAI,andros.
Medea  MEdei,an.
Mediterranean  mediterane'us.
Menelaus    meNEla,os.
Mentor mentor.
Mercury merKUri,us.
Midas  midas.
Miltiades    milti,Ades.
Minerva minervas.
Minos  minos.
Minotaur    miNOtauros.
Muse  musan.
Mycenae mikenais.
Nausicaa    nausiKAS.
Neptune neptunus.
Nero  neron.
Nestor nestor.
Nicaea NIkai,an.
Nicodemus    niKOdemos.
Niobe  ni,Oben.
Odysseus    .odise'us.
Oedipus .oidipus.
Olympus .Olimpos.
Orestes .orestes.
Origen .origenes.
Orion  .oRI,on.
Orpheus .orfe'us.
Ovid  .oVIdi,us.
Palamedes    palamedes.
Pallas paLAS.
Pan   pan.
Pandora pandoran.
Paris  paris.
Parmenides   parmenides.
Parnassus    parnaSOS.
Patroclus    PAtroklos.
Paul  paulos.
Pausanias    pausaNI,as.
Pegasus PEgasos.
Peiraeus    peirai,e'us, pire,AS.
Peisistratus  peiSistratos.
Periander    peRI,andros.
Pericles    periKLES.
Persephone   persefonen.
Perseus perse'us.
Peter  petros.
Phaedra faidran.
Phidias feiDI,as.
Philip FIlipos.
Philo  filon.
Philoctetes   filoktetes.
Phoebus foibos.
Phoenicia    foiniken.
Phryne frinen.
Pindar PINdaros.
Plato  platon.
Plinius PLIni,us.
Plutarch    PLUtarxos.
Pluto  pluton.
Polyphemus   poLIfemos.
Pompey pomPEI,as (city), pomPEI,us (person)
Pontius Pilate PONti,us. pilatus.
Poseidon    poseiDON.
Praxiteles   praksiteles.
Priam  PRI,amos.
Prometheus   promete'us.
Protagoras   protagoras.
Proteus prote'us.
Ptolemy ptoleMAI,os.
Pyrrhus piros.
Pythagoras pitagoras.
Rhea  RE,an.
Rhodes rodos.
Rome  romas.
Salamis salaMIS.
Sappho sapFOS, psapFOS.
Saturn saturnus.
Satyr  SAtiros.
Scylla skilan.
Seleucus    SEle'ukos.
Semele semelen.
Seneca senekas.
Sibyl  sibilas.
Siren  seirenan.
Sisyphus    SIsifos.
Socrates    sokrates.
Solon  solon.
Sophocles    sofoKLES.
Sparta sparten.
Sphinx sfinks.
Strabo strabon.
Tacitus TAkitus.
Tantalus    TANtalos.
Teiresias    teireSI,as.
Telemachus   teLEmaxos.
Thales tales.
Thebes tebais.
Themistocles  temistoKLES.
Theocritus   te,Okritos.
Thersites    tersites.
Theseus tese'us.
Thespes tespes.
Thetis tetis.
Thomas toMAS.
Thrasybulus   traSIbulos.
Thucydides   tukidides.
Tiberius    tiBEri,us.
Tibullus    TIbulus.
Titan  tiTAN.
Titus  titos.
Trajan trai,anus.
Triton triton.
Troy  TROI,an.
Typhon tiFON.
Venice veNEtsi,as.
Venus  venus.
Vesta  vestas.
Vienna vi,in.
Virgil virGIli,us.
Vulcan vulkan.
Waterloo    vaterLOS. (French pronunciation, at least)
Xanthippe    ksantipen.
Xenocrates   ksenokrates.
Xenophon    ksenoFON.
Zeno  zenon.
Zeus  ze'us.
Zoilus zo,Ilos.

##############################################################################
# Der Mensch liegt in groesster Noth,   You are reading another .sig from
# Der Mensch liegt in groesster Pein;   the NICK NICHOLAS .sig Factory. Mail
# Je lieber moecht ich im Himmel sein.   [nsn@mullian.ee.mu.oz.au] for your
#  -- Des Knaben Wunderhorn, _Urlicht_  .sig suggestions. [Padding Space]